Formularz logowania
X

Zasady przetwarzania danych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH informuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest TZ-CONSULTANS Tadeusz Zawistowski z siedzibą w Kobyłce przy ulicy Jezuickiej 7A, 05-230 Kobyłka,  zwana dalej TZ-CONSULTANS. W sprawach związanych z administrowaniem Państwa danymi osobowymi prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@tz-c.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, podstawa prawna i okresy ich przechowywania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez TZ-CONSULTANS w następujących celach głównych: 

  1. Zawarcie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy na jeden z oferowanych przez TZ-CONSULTANS produktów lub usług (m.in. szkoleń, usług doradczych, audytu, outsourcingu usług), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1] (umowa) – takie dane przechowujemy przez okres 10 lat, a następnie mogą być one dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umów (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy (skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości realizacji działań określonych w umowie lub brak możliwości zawarcia samej umowy).
  2. Przygotowania i wysyłania informacji handlowych (marketingu bezpośredniego) oraz ich wysłania drogą elektroniczną (e-mail i telefon) oraz korespondencją tradycyjną bez zawierania umowy lub po rozwiązaniu umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, możliwa do wycofania w każdym czasie) – takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody, a następnie mogą być dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje).

Kategorie przetwarzanych danych

  • Dane identyfikujące osobę, w szczególności: imiona, nazwiska, numer IP, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).
  • Dane adresowe i teleadresowe, w szczególności: adres e-mail i numer telefonu, adres korespondencyjny.

Kategorie i zakres zbieranych danych są podawane do Państwa wiadomości w formularzu kontaktowym, na podstawie którego są one gromadzone lub niniejszych zasad.

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ przekazywane

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa (np. na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym od realizacji celów przez podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności: IT, hostingowe, komunikacji drogą elektroniczną, bankowe, księgowe, podwykonawców.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany, przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic ustawowo chronionych lub własności intelektualnej i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
  5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).