Formularz logowania
X

Etyka

Etyka w administracji publicznej

Zapewnienie przestrzegania oraz promowanie zasad etycznego postępowania jest jednym z ustawowych celów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Ma to wspomagać skuteczne osiąganie celów publicznych.

Szef Służby Cywilnej zalecił dyrektorom generalnym promowanie kultury uczciwości w służbie cywilnej, m.in. przez włączenie szkolenia z zakresu etyki i uczciwości do listy szkoleń powszechnych w urzędzie, jako okresowego szkolenia obowiązkowego oraz przez uwzględnienie takiego szkolenia w programie służby przygotowawczej.

Korzyści z promowania kultury uczciwości i wdrażania programów etycznych

 • Właściwe rozumienie zasad etycznych oraz problematyki konfliktu interesów przez kadrę kierowniczą i pracowników jednostek sektora finansów publicznych.
 • Skuteczniejsza realizacja zadań publicznych.
 • Ograniczenie ryzyka problemów wizerunkowych i prawnych dla kierownictwa i personelu jednostki oraz dla jednostki jako całości. Rzetelne składanie wymaganych deklaracji bezstronności (np. w procedurach zamówień publicznych).
 • Zapobieganie nadużyciom i korupcji.
 • Podniesienie poziomu kultury organizacyjnej.

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

  • Szkolenia z etyki i kultury uczciwości dla kadry kierowniczej, obejmujące także tematykę przywództwa etycznego i zarządzania konfliktem interesów wśród podwładnych.
  • Szkolenia z etyki i kultury uczciwości dla pracowników, obejmujące m.in. tematykę profesjonalizmu, konfliktu interesów, przyjmowania prezentów, podejmowania zajęć pozasłużbowych i zachowania w sieciach społecznościowych.
  • Szkolenia z etyki i kultury uczciwości dla nowych pracowników (w tym w ramach służby przygotowawczej). 
  • Szkolenia z unikania konfliktu interesów dla osób wykonujących czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujące m.in. kwestie rzetelnego składania oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust 2 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Warsztaty z problematyki konfliktu interesów połączone z mapowaniem relacji wywołujących taki konflikt w specyfice działania danej jednostki lub komórki organizacyjnej.
  • Przygotowanie trenerów wewnętrznych i doradców ds. etyki do samodzielnego prowadzenia szkoleń w powyższym zakresie.
  • Konsultacje przy dokonywaniu przeglądu istniejących procedur z zakresu etyki oraz przy opracowaniu nowych.

UWAGA:

 • Zakres oraz tematykę szkoleń dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego oraz do specyfiki jednostki. Prowadzimy je zarówno na własnych materiałach autorskich, jak i na materiałach klienta.


Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

 • Znamy i rozumiemy specyfikę działania organizacji z sektora publicznego.
 • Posiadamy bogate doświadczenie w sektorze publicznym potwierdzone referencjami.
 • Zapewniamy, że usługi będą realizowane przez kompetentną kadrę.
 • Każdą usługę traktujemy indywidualnie projektując ją pod Państwa potrzeby i możliwości.

 

NOWOŚĆ!!!

Zapraszamy na szkolenia w zakresie etyki i antykorupcji, dedykowane nauczycielom i pracownikom szkoły. 

Cel szkolenia: podniesienie świadomości i praktycznych umiejętności w zakresie unikania zagrożeń o charakterze korupcyjnym i konfliktu interesów występujących w działalności szkoły.

Grupa docelowa:

 • nauczyciele, kadra pedagogiczna szkoły,
 • kadra administracyjna
 • pozostali pracownicy szkoły,
 • pracownicy kuratoriów oświaty,
 • pracownicy wydziałów oświaty jednostek założycielskich.

Formy zajęć (do wyboru):

 • on-line na żywo, ok. 5 h zegarowych z przerwami, webinarium z dyskusją, ćwiczeniami online oraz omówieniem ich wyników,
 • nagranie on-line, ok. 1.5 godziny materiału do samodzielnego obejrzenia, na zakończenie test online.

W celu poznania propozycji programu szkolenia oraz wyceny, zapraszamy do kontaktu. 

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE

 • Kuratorium Oświaty Opole

  Kuratorium Oświaty Opole

 • KSAP 2020

  KSAP 2020

 • Główny Urząd Statystyczny 2020

  Główny Urząd Statystyczny 2020

 • Polski Komitet Normalizacyjny 2019

  Polski Komitet Normalizacyjny 2019

 • GUS_2019

  GUS_2019

 • Urząd Miejski Mszczonów_2019

  Urząd Miejski Mszczonów_2019

 • KSAP_MEN_2018

  KSAP_MEN_2018

 • KSAP_2018

  KSAP_2018

 • Starostwo Powiatowe Radomsko (KSAP)_2018

  Starostwo Powiatowe Radomsko (KSAP)_2018

 • KPRM_KSAP_2018

  KPRM_KSAP_2018