Formularz logowania
X

Audyt strony BIP

Co to jest audyt?

Audyt jest obiektywnym i niezależnym działaniem, które dostarcza wiarygodnych informacji o stopniu spełnienia kryteriów. Jest ukierunkowany na badanie rozwiązań systemowych oraz udoskonalenie działalności danej organizacji. Audyty są prowadzone w oparciu o zasady wynikające ze standardów IIA (THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS) lub norm ISO.

 

Celem audytu strony BIP jest ocena zgodności strony BIP:

  • ze standardami i wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
  • z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  - Dz. U. poz. 526 z późn. zm. (walidacja i dostępność stron BIP, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem kryteriów WC3, WC3 CSS, WCAG 2.0),
  • z obowiązkiem publikowania w BIP informacji wymienionych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) oraz w ustawach szczególnych, np. w ustawie o pracownikach samorządowych, ustawie o wolontariacie i pożytku publicznym, ustawie o finansach publicznych, ustawie o dostępie do informacji o środowisku,
  • z zakazem publikowania: reklam i niewyjaśnionych skrótów, informacji nie będących informacją publiczną, klauzul ograniczających wykorzystywanie informacji publicznej,
  • z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, prawa do prywatności, informacji niejawnych oraz tajemnic prawnie chronionych, np. tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • z zasadą spójności i aktualności zamieszczonych danych w różnych częściach Biuletynu.


Zakres usługi obejmuje również ocenę sposobu nawigacji, ilość i jakość elementów graficznych oraz interaktywnych, obecność tzw. martwych linków, odczytywanie załączonych plików, a także raport z audytu wraz ze szczegółowymi adresami stron z elementami, które wymagają poprawy.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

  • uzyskanie obiektywnych i niezależnych informacji oraz oceny,
  • identyfikacja i ocena ryzyk,
  • identyfikacja zagadnień, które wymagają doskonalenia lub mogą być doskonalone.

W ramach naszych usług w tym zakresie proponujemy Państwu również:

  • prowadzenie audytów u wykonawców realizujących usługi w zakresie BIP.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE