Formularz logowania
X

Regulamin szkoleń otwartych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Regulamin obowiązuje od 18.11.2020 r. (edycja 2) 

 

ORGANIZATOR​

Szkolenia organizuje TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski z siedzibą w Kobyłce, przy ul. Jezuickiej 7A, NIP: 125-022-50-83; REGON: 012835050 zwany dalej Organizatorem.

SZKOLENIA

 1. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie na rzecz Zamawiającego*, każdorazowo  opisane w przekazanym formularzu zgłoszeniowym.
 2. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia.
 3. Zasady organizacji szkoleń zawarte są w niniejszym Regulaminie umieszczonym na stronie www.tz-c.pl

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest Zamawiającemu w formie informacji publikowanych na stronie internetowej firmy www.tz-c.pl, na mediach społecznościowych oraz przez kontakt mailowy lub telefoniczny, w przypadku gdy Organizator dysponuje adresem mailowym lub telefonem Zamawiającego.
 2. Zgłoszenie na szkolenie zostaje przyjęte po przesłaniu przez Zamawiającego formularza zgłoszeniowego drogą pocztową (05-230 Kobyłka ul. Jezuicka 7A) lub mailową (biuro@tz-c.pl).
 3. W przypadku braku wolnych miejsc Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany po otrzymaniu przez Organizatora zgłoszenia.
 4. Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów, Zamawiający może dokonać pisemnie (pocztą lub mailem) w terminie nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.  
 5. Brak uczestnictwa w szkoleniu nie zwalnia od dokonania  płatności za szkolenie.
 6. Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej informacji (pocztą lub  mailowo) do Organizatora. 

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA,  ODWOŁANIE ORAZ  WYKŁADOWCY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia na 3 dni przed planowanym dniem szkolenia.
 2. Termin 3 dniowy nie dotyczy odwołania szkolenia z powodu  zdarzeń losowych, na które Organizator nie miał wpływu.
 3. Szkolenie może być odwołane poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu zdarzeń losowych.
 5. W przypadku, gdy Zamawiający poniósł koszty bezpośrednio związane ze szkoleniem, a szkolenie nie odbyło się, Organizator zobowiązuje się do zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów.
 6. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, gdy  Zamawiający szkolenie wpłacił zaliczkę zostanie ona zwrócona Zamawiającemu szkolenie bezzwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od niego niezależnych. Zamawiającemu przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji ze szkolenia oraz zwrotu opłaty za szkolenie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców prowadzących szkolenie z przyczyn od niego niezależnych. 

OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny szkoleń otwartych prezentowane są każdorazowo w zaproszeniu na szkolenie.
 2. Płatność za szkolenie można dokonać gotówką w dniu szkolenia, lub przelewem na konto Organizatora: Bank ING 51 1050 1025 1000 0097 3680 8925.
 3. Dla stałych klientów istnieje możliwość uzyskania rabatu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby realizacji szkoleń jest TZ-CONSULTANS TADEUSZ ZAWISTOWSKI, z siedzibą w Kobyłce, przy ul. Jezuickiej 7A. Dane osobowe zbierane są przez TZ-CONSULTANS w celu realizacji usługi szkoleniowej, oraz po wyrażeniu osobnej zgody, w celu wysyłanie informacji handlowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji usługi szkoleniowej.
 3. Wszelkie szczegółowe informacje na temat ochronny danych osobowy wynikające z przepisów prawa dostępne są w dokumencie „Zasady przetwarzania danych osobowych”.

REKLAMACJE

 1. Zamawiający może składać reklamacje, dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 14  dni od dnia zakończenia szkolenia.
 2. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i w tym terminie udziela pisemnych wyjaśnień. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Zamawiającego informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz niewłaściwego ich zrozumienia przez Zamawiającego.
 2. Płatność za szkolenie nie obejmuje przeniesienia praw autorskich do szkolenia i materiałów szkoleniowych na Zamawiającego.
 3. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne uniemożliwiające uczestnictwo w szkoleniu organizowanym online lub utrudniające udział w szkoleniu występujące po stronie uczestnika np. niewłaściwy sprzęt komputerowy lub jego konfigurację, brak odpowiedniego oprogramowania, brak umiejętności korzystania z komputera, awarię komputera, awarię internetu, brak zasilania energetycznego, itp.

* Zamawiającym może być osoba fizyczna w tym prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz inne organizacje nie podsiadające osobowości prawnej, które dokonują zgłoszenia na szkolenie.

 

Zatwierdził: Tadeusz Zawistowski

Traci moc Regulamin świadczenia usług szkoleniowych z dnia 25.05.2018 r.